Giải bài tập

Giải bài 26, 27, 28 trang 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 23 bài 5 đa thức Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 26: Thu gọn các đa thức sau…

Câu 26 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn các đa thức sau:

a) \({\rm{}}2{{\rm{x}}^2}yz + 4{\rm{x}}{y^2}z – 5{{\rm{x}}^2}yz + x{y^2}z – xyz\)

Bạn đang xem: Giải bài 26, 27, 28 trang 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

b) \({x^3} – 5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^3} + xy – {x^2} + {1 \over 2}xy – {x^2}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}})2{{\rm{x}}^2}yz + 4{\rm{x}}{y^2}z – 5{{\rm{x}}^2}yz + x{y^2}z – xyz \cr
& = (2 – 5){x^2}yz + (4 + 1)x{y^2}z – xyz \cr
& = – 3{{\rm{x}}^2}yz + 5{\rm{x}}{y^2}z – xyz \cr} \)

\(\eqalign{
& b){x^3} – 5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^3} + xy – {x^2} + {1 \over 2}xy – {x^2} \cr
& = (1 + 3){x^3} – \left( {5 – 1 – {1 \over 2}} \right)xy – (1 + 1){x^2} \cr
& = 4{{\rm{x}}^3} – {7 \over 2}xy – 2{{\rm{x}}^2} \cr} \)

 


Câu 27 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn các đa thức sau:

a) \({\rm{}}{x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} – x{y^6}\) 

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} – {z^4} – 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}}){x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} – x{y^6} \cr
& = {x^6} + (1 + 1){x^2}{y^5} + (1 – 1)x{y^6} \cr
& = {x^6} + 2{{\rm{x}}^2}{y^5} \cr} \)

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} – {z^4} – 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

\( = \left( {{1 \over 2} – 1} \right){x^2}{y^3} + (3 – 3){x^2}{y^2}{z^2} – {z^4} \)

\(=  – {1 \over 2}{x^2}{y^3} – {z^4}\)

 


Câu 28 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Viết đa thức \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x\) thành:

a) Tổng của hai đa thức

b) Hiệu của hai đa thức.

Giải

\(\eqalign{
& a){{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x \cr
& = (x + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2}) + ( – {x^2} + 1 – x) \cr} \)

b) \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x \)

\(= ({x^5} + 2{{\rm{x}}^4} + 1) – (3{{\rm{x}}^2} + {x^4} + x)\)

Trường THPT Lê Hồng Phong

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc THPT Lê Hồng Phong. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://c3lehongphonghp.edu.vn - Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://c3lehongphonghp.edu.vn/giai-bai-26-27-28-trang-23-sbt-toan-lop-7-tap-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button